top of page

หน้ากากที่มีระบบฆ่าเชื้อโรคจากผู้สวมใส่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายออกสู่ภายนอก

A mask attached with a disinfection system.

 

 

 

 

S-CO MASK

 

ผู้ออกแบบ พิชญาภา เพ็งสกุล

ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

Designer: Pichayapa Pengsakul

Interior Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University

P 211.jpg
P 876.jpg
M014 - Pichayapa_Pengsakul.jpg
bottom of page